sobota, 13 lipca 2024

drukirecept.pl

 • Nowy wzór recepty na 2013 rok

Regulamin

Słowniczek terminów kluczowych

Sprzedawca – Jan Iwaniuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jan Iwaniuk Awi Druk; adres: 21-400 Łuków, ul. Międzyrzecka 60 ;NIP 825 000 54 97 REGON: 710034498.

Sklep – portal internetowy o domenie www.drukirecept.pl

Formularz zamówienia – formularz wykorzystywany przy składaniu zamówień na produkty znajdujące się w sklepie. Na poprawne wypełnienie formularza niezbędne dla realizacji zakupu składają się podanie danych Klienta niezbędnych do wystawienia faktury, wybór sposobu płatności oraz dokładna specyfikacja wybranych Produktów, w przypadku gdy są to produkty nieprefabrykowane.

Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu (konsument, przedsiębiorca, przedsiębiorca na prawach konsumenta).

Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą i dokonująca zakupu przez zawarcie umowy, z której jednoznacznie wynika, że ta związana jest z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i posiada dla niego charakter zawodowy.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynność prawną, która jednak nie jest związana w sposób bezpośredni z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, a dokonująca zakupu w sposób bezpośredni związanej z jej działalnością gospodarczą przy jednoczesnym warunku, że z treści Umowy wynika, iż ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.

Produkt – dostępny w ofercie Usługodawcy towar o postaci materialnej lub cyfrowej będący przedmiotem umowy.

Cena – wyrażona w polskiej walucie (złotych i groszach) wartość towaru podana wraz z podatkami należnymi za realizację umowy pomiędzy usługodawcą a klientem.

Wymagania Techniczne – minimalne wymagania o charakterze technicznym niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym obsługiwanym przez sklep dla zawarcia umowy. Na takie wymagania techniczne składają się np.

 • a. komputer, laptop, komórka lub inne urządzenie mające dostęp do internetu;
 • b. aktualna przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari).

Umowa – stosunek prawny zawierany pomiędzy Sprzedawcą a klientem przez pośrednictwo sklepu, przede wszystkim przez przesłanie drogą elektroniczną zamówienia i jego opłacenie. W ramach tego stosunku prawnego Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia produktu, a klient – do zapłaty za niego cenę wskazaną podczas składania lub realizacji zamówienia. Za chwilę zawarcia umowy należy przyjąć w pierwszej kolejności moment złożenia zamówienia drogą elektroniczną.

Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez klienta przez pośrednictwo formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej przedsiębiorcy, które to oświadczenie jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przede wszystkim przez pośrednictwo strony internetowej sklepu. Podczas tego oświadczenia klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia jest także możliwe do zrealizowania przez przesłanie go na adres poczty elektronicznej usługodawcy.

Koszyk – usługa elektroniczna udostępniana klientowi sklepu dzięki której może on złożyć zamówienie.

Promocje – wyjątkowe warunki, na których klient może zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą w ściśle wyznaczonym czasie oraz na sprecyzowanych warunkach skorzystania z promocji.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 wraz z późniejszymi zmianami).

Regulamin – dokument określający w szczególności zasady zawierania umów, nabywania towarów, prawa i obowiązki klienta.

Cena początkowa – pierwotna cena produktu podana w sklepie.

Cena ostatnia najniższa – najniższa w ujęciu matematycznym z cen dotyczących danego produktu z ostatnich 30 dni.

Cena promocyjna – cena produktu w sklepie z uwzględnieniem promocji.

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

1. Regulamin korzystania ze sklepu jest udostępniany w sposób nieodpłatny klientowi przed zawarciem umowy. Umożliwia on wgląd w zasady korzystania ze sklepu.

2. Obowiązkiem klienta jest zapoznanie się z treścią regulaminu przed zawarciem umowy. W przypadku, gdy klient z jakichś powodów nie zgadza się z postanowieniami regulaminu, nie powinien realizować zakupów w sklepie.

3. Zawarcie umowy z usługodawcą rządzi się domniemaniem, że klient zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje go i wiąże się jego postanowieniami.

4. Koszty produktów zostały podane w stawce netto (do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% ceny netto) według miernika waluty wykorzystywanej w Polsce (złote i grosze).

5. Poprawne korzystanie ze sklepu i zamawianie produktów jest uzależnione od spełnienia wymagań technicznych. Zakłada się, że klient jest świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z korzystania z internetu i potrafi zabezpieczyć elektroniczne urządzenie, z którego korzysta, chociażby w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego, zwłaszcza w programy antywirusowe.

6. Na kliencie sklepu ciążą zwłaszcza następujące obowiązki:
 • a. podawanie danych zgodnych ze stanem faktycznym w kontekście zawarcie umowy;
 • b. korzystanie ze sklepu w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z zasadami współżycia społecznego;
 • c. zakaz modyfikacji treści znajdujących się w sklepie, zwłaszcza cen i opisów produktów;
 • d. niepodejmowanie wszelkich czynności zmierzających do wejścia w posiadanie informacji, które ze swej natury lub z umowy nie są przeznaczone dla klienta;
 • e. terminowe opłacanie ceny i innych kosztów w pełnej wysokości.

7. Sprzedawca podejmuje odpowiednie środki o charakterze organizacyjnym i technicznym zmierzające do zabezpieczenia korzystania ze sklepu oraz funkcjonalności występujących na stronie.

Zawarcie, realizacja umowy oraz zapłata

1. Sprzedawca daje możliwość składania zamówień oraz udostępnia odpowiednie wzory oferowanych przez siebie druków.

2. Zawarcie umowy pomiędzy usługodawcą a klientem może mieć miejsce przez uprzednie złożenie zamówienia na zasadach wyartykułowanych poniżej.

3. Zawarcie umowy następuje przez złożenie zamówienia na stronie sklepu przy użyciu odpowiedniego formularza w momencie dostarczenia go do usługodawcy oraz wyświetlenia się komunikatu na stronie: „Zamówienie zostało pomyślnie wysłane”.

4. Przedmiotem umowy jest przedmiot materialny dostarczony klientowi za cenę wskazaną na stronie sklepu, a opłaconą przez klienta.

5. Czas składania zamówień to 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

6. W przypadku podania nieprawdziwych danych, tzn. niezgodnych ze stanem faktycznym, może nastąpić utrudnienie w realizacji umowy, a w skrajnym przypadku może dojść do braku jej realizacji.

7. Klienci niebędący konsumentami powinni również podać firmę i dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, np. NIP, jeżeli takowej sobie zażyczyli.

8. Niezbędnym warunkiem sine qua non złożenia zamówienia jest zaakceptowanie warunków regulaminu oraz polityki prywatności usługodawcy. Poza tym należy również uiścić odpowiednią opłatę.

9. Po kliknięciu przycisku „Przejdź i złóż zamówienie” (lub podobnego, ale oznaczającego to samo) klient będzie miał możliwość wyboru sposobu zapłaty i sposobu odbioru. Informacje o dostępnych sposobach zapłaty i odbioru są na bieżąco aktualizowanes na tronie sklepu. W przypadku zamówienia składanego na adres e-mail płatność należy uiścić na rachunek wskazany na fakturze.

10. W odpowiedzi na zamówienie klientowi wyświetla się informacja: „Zamówienie zostało pomyślnie wysłane”.

11. Dostępne są następujące metody płatności:

 • a. przelew tradycyjny;
 • b. płatność kurierowi DPD przy odbiorze paczki.

12. Sprzedawca przekaże klientowi dowód zakupu (paragon lub fakturę) w formie papierowej wraz z dostarczeniem towaru. Forma elektroniczna wysyłana jest na wskazany adres mailowy jedynie na wyraźną prośbę klienta.

13. Płatność jest dokonywana zgodnie z zasadami wskazanymi na fakturze lub formularzu zamówienia.

14. Zawsze istnieje możliwość skontaktowania się klienta z usługodawcą w przypadku wątpliwości.

Obsługa posprzedażowa

1. We wskazanym czasie klient ma możliwość skontaktowania się z Sprzedawcą.

2. Domniemuje się, iż klient ma świadomość nieodpłatnego charakteru wskazanych form kontaktu, które są dodatkową obsługą posprzedażową.

3. Sprzedawca, w miarę swoich możliwości, na bieżąco stara się odpowiadać na kontakt klienta.

Prawa klienta w przypadku niezgodności z umową

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność produktu z umową.

2. Szczegóły w tej materii uregulowane zostały w przepisach Kodeksu cywilnego oraz w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

3. Jeżeli klient stwierdzi niezgodność produktu z umową, powinien skontaktować się z usługodawcą, precyzyjnie określając ową niezgodność.

4. W takim przypadku ma on roszczenie otrzymania produktu zgodnego z umową.

5. Obowiązkiem usługodawcy jest dostarczenie produktu zgodnego z umową w akceptowalnym terminie od momentu, gdy powziął on informację o wadliwości towaru.

6. Sprzedawca dokonuje tego bez nadmiernych kłopotów dla klienta.

7. Oprócz wymiany towaru na inny klientowi przysługuje prawo obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. Realizacja tego uprawnienia jest możliwa w następujących przypadkach:

9. z przyczyn niezależnych od usługodawcy niemożliwe jest dostarczenie produktu zgodnego z umową;

10. sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć produkt w akceptowalnym przez klienta terminie.

11. Przyjmuje się akceptowalny termin rozpatrywania reklamacji na poziomie 14 dni.

12. Domniemuje się uznanie roszczenia klienta w przypadku braku odpowiedzi w czasie użytecznym 14 dni, jeżeli informacja o roszczeniu do usługodawcy dotarła, a ten się do niej nie ustosunkował.

13. Klient, w celu przyśpieszenia rozpatrywania reklamacji, powinien podać szczegółowe okoliczności dotyczące reklamowanego towaru. Jest to jedynie rekomendacja niewpływająca na skuteczność prawidłowo złożonej reklamacji.

Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma uprawnienie odstąpienia od umowy w terminie użytecznym 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny odstąpienia.

2. Jeżeli klient zaczął już jednak korzystać z dostarczonego towaru przed upływem 14 użytecznych dni, traci on prawo do odstąpienia od umowy. Za produkt spersonalizowany/nieprefabrykowane uważa się produkt, który został wykonany według wymagań indywidualnych zawartych w zamówieniu oraz zawiera elementy czyniące go niemożliwym do dalszej odsprzedaży innemu klientowi. Zgodnie z art. 38. ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie ma możliwości zwrotu/wymiany towaru spersonalizowanego/nieprefabrykowanego według wymagań klienta.

3. Odstąpienie od umowy otrzymuje moc prawną w momencie skutecznego poinformowania usługodawcy o tej decyzji. Oświadczenie tego rodzaju może zostać dostarczone pocztą tradycyjną, elektroniczną bądź przez pośrednictwo dostępnego na stronie formularza.

4. Domniemuje się zachowanie użytecznego terminu odstąpienia od umowy w przypadku wysłania informacji o odstąpieniu przed upływem tego terminu, jeżeli ta informacja do usługodawcy dotrze.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu przyjętych płatności.

6. Te płatności co do zasady zwracane są w ten sposób, w jaki dokonał je klient. Klientowi przysługuje uprawnienie wskazania innego rozwiązania w zakresie zwrotu płatności.

7. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie jest obciążony żadnymi opłatami z tego tytułu.

Postanowienia dla klientów będących przedsiębiorcami

1. Sprzedawca ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 użytecznych dni od jej zawarcia.

2. Sprzedawca może to uczynić bez podania przyczyny, a ten fakt nie daje klientowi żadnych roszczeń z tego tytułu.

3. Sprzedawcy przysługuje prawo ograniczenia dostępnych sposobów zapłaty za towar.

4. Może on również wymagać od klienta przedpłaty w całości lub części.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność do wysokości zapłaconej ceny przy założeniu, że odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.

6. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania konfliktów pomiędzy usługodawcą a klientem jest sąd właściwy ze względu na siedzibę usługodawcy.

Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń przez konsumentów

1. Preferowaną przez Sprzedawcę formą rozwiązywania sporów jest droga mediacyjna.

2. Strony ustalają szczegóły tej formy rozwiązywania sporów.

3. Spory są rozwiązywane przez polskie sądy powszechne, przy wykorzystaniu polskiego prawa.

4. Warunki dostępu do procedur pozasądowego rozwiązywania sporów dostępne są w siedzibach oraz na portalach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, odpowiednich organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej.

5. Klient może się również zapoznać z następującymi stronami:

 • a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6. Na szczeblu unijnym funkcjonuje platforma ODR dostępna pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

7. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się na powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Zmiany w regulaminie oraz jego obowiązywanie

1. Sprzedawcy przysługuje uprawnienie wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

2. Czyni to z ważnych przyczyn, jak np. zmiany warunki zawarcia umowy, obowiązujących przepisów, stosowanych rozwiązań informatycznych.

3. Wobec klientów niebędących konsumentami można wprowadzić zmiany regulaminu w każdym czasie w oparciu o powszechnie obowiązujące prawo.

4. W przypadku zmiany regulaminu wobec zawartej umowy stosuje się ten regulamin, który obowiązywał w chwili jej zawarcia. Prawa nabyte Klientów na podstawie wersji Regulaminu przed zmianą nie są naruszone przez zmianę Regulaminu.

5. Zmiana regulaminu staje się skuteczna od chwili opublikowania zmiany.

6. Sam regulamin podlega polskiemu porządku prawnemu.

7. Wszelkie czynności związane z regulaminem klient niebędący konsumentem powinien dokonywać w formie dokumentowej.

8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Sprzedawcy.

Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca jako administrator danych osobowych przetwarza dane klienta.

2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny.

3. Dodatkowe informacje co do przetwarzania danych są udostępnione w polityce prywatności na stronie internetowej sklepu.

Postanowienia końcowe

1. Znajdujący się na stronie internetowej regulamin wraz z załącznikami są wzorcem umownym w rozumieniu art. 384 §1 Kodeksu cywilnego.

2. Udostępnienie innych postanowień umowy zawieranej z klientem ma miejsce poprzez wysłanie wiadomości w postaci elektronicznej na podany przez klienta adres.

3. Sprzedawca udostępnia regulamin nieodpłatnie na stronie internetowej.

4. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie, znajduje zastosowanie powszechnie obowiązujące prawo polskie, zwłaszcza Kodeks Cywilny.

5. Spory pomiędzy Sprzedawcą a klientem niebędącym konsumentem są rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Podany tutaj formularz jest jedynie przykładowym wzorem.

Nieskorzystanie z tego wzoru w żaden sposób nie wpływa na skuteczność odstąpienia od umowy.

Sprzedawca (Jan Iwaniuk Awi Druk; adres: 21-400 Łuków, ul. Międzyrzecka 60 ;NIP 825 000 54 97 REGON: 710034498).

Oświadczam, że odstępuję od następującej umowy:

[należy podać przez kogo zawarta, datę zawarcia, cenę brutto, sposób płatności]

Zwrot płatności ma zostać dokonany w następujący sposób

[określić sposób zwrotu płatności]

podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z tytułu odstąpienia od umowy

Oświadczam, że podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby odstąpienia od umowy. Administratorem danych jest Jan Iwaniuk Awi Druk; adres: 21-400 Łuków, ul. Międzyrzecka 60 ;NIP 825 000 54 97 REGON: 710034498.

W związku z odstąpieniem od umowy dane będą mogły być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, które zostały zaangażowane w obsługę tego procesu (np. biuro rachunkowe). Przez czas konieczny do realizacji odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń formularz będzie przechowywany. Z tytułu przetwarzania danych klientowi przysługują następujące prawa: żądanie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania, złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. O ile podanie danych jest dobrowolne, to jednak jest ono niezbędne do obsługi odstąpienia od umowy.