sobota, 13 lipca 2024

drukirecept.pl

  • Nowy wzór recepty na 2013 rok

Polityka prywatności

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Awi Druk Jan Iwaniuk z siedzibą w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej 60 (Dalej „My” lub „Awi Druk”) operator strony internetowej (sklepu internetowego) dostępnej pod adresem www.drukirecept.pl . Poprzez dane osobowe rozumie się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

2. Zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Każda osoba ma prawo do ochrony swoich danych osobowych. Jest to jedno z podstawowych praw każdego człowieka. Wszyscy pracownicy firmy Awi Druk zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

3. Na podstawie art. 37 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nie zostaje powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych ponieważ firma Awi Druk nie spełnia przesłanek obligatoryjnego powołania ww osoby. Ponadto jesteśmy mikro przedsiębiorstwem zatrudniającym mniej niż 250 pracowników. Nie przetwarzamy danych na dużą skalę oraz nie stwarzamy ryzyka dla naruszenia podstawowych praw i wolności naszych klientów. Dane przez nas przetwarzane nie są danymi wrażliwymi.

4. Dane osobowe otrzymujemy w związku ze złożonym zamówieniem poprzez stronę www.drukirecept.pl bądź drogą e-mailową (poczta@drukirecept.pl). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy użytkownik ma możliwość wyboru, czy
i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać swoje dane osobowe. Każdy użytkownik ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszej strony internetowej (sklepu internetowego).

5. Istnieje możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu należy wysłać e-mail na adres poczta@drukirecept.pl z informacją w jakim zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostaje cofnięta oraz kogo dotyczą przetwarzane dane osobowe.

6. Prawo do przetwarzania danych osobowych wynika z faktu iż jest to niezbędne do wykonania umowy w związku z złożonym zamówieniem poprzez naszą stronę internetową bądź drogą e-mailową. Ponadto dane osobowe są potrzebne do umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, kontaktowania się z użytkownikiem w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości odnośnie złożonego zamówienia, poinformowania o sposobie płatności i warunkach dostawy zamówionego produktu oraz wykonania usługi. Dane osobowe przetwarzamy w oparciu o Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO. Pełna nazwa rozporządzenia brzmi: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.

7. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Awi Druk, którym jest:
- zapewnienie sprawnej obsługi strony internetowej www.drukirecept.pl
- zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Awi Druk oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu
-obsługa próśb użytkowników/klientów przekazywanych pracownikom naszej firmy
- windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
- przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Na podstawie i tylko za wyraźną zgodą użytkownika przetwarzamy dane osobowe w celu:
-zapisania danych w plikach „cookies” oraz gromadzenia danych ze stron www.

8. Przechowujemy dane osobowe w związku z złożonym zamówieniem przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej wskutek złożonego zamówienia, maksymalnie 4 lata od dnia dokonania transakcji.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom, oszustwom, dla celów archiwizacyjnych przez okres 11 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Dane osobowe dla celów wywiązania się przez nas z innych obowiązków w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (w szczególności dane potrzebne do wystawienia faktury, paragony bądź dowodu wpłaty) przechowujemy przez okres lat 5. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

9. Poprzez naszą stronę internetową zbieramy dane osobowe:
- imię, nazwisko, które są niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu w sprawie złożonego zamówienia
- adres zamieszkania lub adres firmy potrzebne do wysyłki zamówionego towaru
- nr telefonu niezbędny do wykonania usługi oraz kontaktu w sprawie realizacji zamówienia
- adres e-mail poprzez który wysyłane jest potwierdzenie złożonego zamówienia oraz ewentualny kontakt
- nazwa wykonywanej działalności niezbędna do wykonania usługi oraz wystawienia faktury
- Numer Identyfikacji Podatkowej niezbędny do wystawienia faktury VAT
- REGON niezbędny o wykonania usługi
- Numer prawa wykonywania zawodu przy druku recept niezbędny do wykonania usługi
- numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia niezbędny do wykonania usługi
Wyżej wymienione dane są danymi bez których usługa nie może być wykonana. W przetwarzaniu danych kierujemy się zasadą minimalizmu, gromadzimy tylko te dane które są niezbędne do wykonania usługi.

10. Administrator nie przetwarza danych wrażliwych w rozumieniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Nie przechowujemy również danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.
Administrator przetwarza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych (tzw. pliki „cookies”). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Gromadzimy pliki „cookies” w celu optymalizacji korzystania z naszej strony internetowej. Używamy ich również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi „cookies” w opcjach używanej przeglądarki.

11. Administrator wskazane powyżej dane zapamiętuje i może bez powtórnego wpisywania używać przy następnych odwiedzinach na stronie internetowej www.awidruk.pl, w programie do wystawiania faktur VAT FAKT 2015.01a oraz w programie do wydruku recept Recepty Pro 7.05. . Udzielona przez Użytkownik serwisu zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz ich gromadzenie w ww programach może być w każdym czasie cofnięta poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: poczta@drukirecept.pl lub listem poleconym na adres Drukarnia Awi Druk ul. Międzyrzecka 60, 21-400 Łuków.

12. Dane pozyskane od klientów gromadzimy w sposób elektroniczny w programie do wystawiania faktur Fakt oraz w programie służącym do druku recept Recepty Pro 7.05. Zgromadzonych danych nie przekazujemy osobom trzecim z wyjątkiem firmy kurierskiej DPD Strefa paczki sp. z o.o. Jest to firma z którą współpracujemy od ponad 10 lat. Dane użytkownika mogą również trafić do wyżej wskazanej firmy kurierskiej. Pragnę zaznaczyć, że firma DPD strefa paczki sp. z o. o. wdrążyła Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Standardy obowiązujące w wskazanej firmie kurierskiej są następujące: https://www.dpd.com.pl/polityka-prywatnosci .
Ponadto możemy udostępnić dane użytkownika podmiotom wspierającym działalność naszej firmy w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim które zapewniają usługi płatnicze, usługi kurierskie (transportowe), usługi konsultingowe, usługi prawnicze, księgowe, lub audytowe. Odbiorcami danych mogą być również podmioty przetwarzające, którym powierzymy dane do przetwarzania w imieniu administratora, w tym również podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne. Możemy również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Dostęp do zgromadzonych przez nas danych może mieć również firma, która udziela nam usług hostingowych – HOME.PL, która również wdrożyła RODO. Treść jej polityki prywatności znajduje się w linku: https://regulaminy.home.pl/Polityka-prywatnosci-home.pl.pdf.
W wyżej wymienionych przypadkach ilość przekazywanych współpracującym z nami firmom danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Wszystkie firmy z nami współpracujące, które uzyskają dostęp do przekazanych przez użytkowników danych, zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych przez nich danych osobowych.

13. Administrator zapewnia, że dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

14. Administrator pomimo wycofania zgody ma prawo przetwarzania danych osobowych, które są wyłączone spod ochrny zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z uwagi na ich jawność i udostępnienie przez CEIDG, lub co, do których istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania.

15. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczącą są następujące:
-prawo do sprzeciwu
-prawo do poprawnej informacji
-prawo do przenoszenia danych
-prawo do bycia anonimowym
-prawo do bycia zapomnianym
-prawo do bycia informowanym
-prawo do bycia powiadomionym o wycieku danych użytkownika
-prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Administrator zobowiązuje się do poinformowania osoby, której dane dotyczą o wycieku jej danych osobowych bez zbędnej zwłoki oraz organu nadzorczego w przeciągu 72 godzin od chwili jego stwierdzenia, jeżeli istnieje ryzyko zagrożenia ich praw i wolności. Zapewniamy system efektywnego wykrywania incydentów wycieku danych. Raportujemy wszystkie incydenty związane z bezpieczeństwie przetwarzania danych.
Ponadto aktualizujemy dane oraz niezwłocznie usuwany te które nie są prawidłowe bądź poddajemy je sprostowaniu.

16. Administrator zweryfikował każdy proces przetwarzania danych osobowych zapewniając pełną zgodność przetwarzania danych z prawem. Celem wskazanego działania jest ochrona pozyskanych danych. Uwzględniliśmy ochronę danych osobowych już na etapie projektowania usług (privacy by design).
Nasze przedsiębiorstwo działa również zgodnie z zasadą privacy by default w myśl której przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu bądź celów; ograniczamy ilość, zakres i okres przetwarzania danych osobowych; kontrolujemy również kto, kiedy i w jakiej sytuacji ma dostęp do przetwarzanych przez nas danych osobowych.


Pliki cookie


Czym są pliki "cookies"?
Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?
Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?
Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików "cookies" ? ?sesyjne? oraz ?stałe?. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ?Stałe? pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.